EN / NO

Ombruk av kjemikalier er lønnsomt og har miljøeffekt

Operatør betjener kjemisk prosessutstyr i industrilokale.

Det er flere gevinster ved å gjenbruke kjemikalier. En del stoffer må gjennom en kostnadskrevende avfallshåndtering. I stedet kan de avhendes til virksomheter som har nytte av «brukte» kjemikalier i sine prosesser. Utfordringen er å finne partnerbedrifter.

Økt bærekraft og bedre lønnsomhet står på ønskelisten til ethvert foretak, men i praksis drar disse målene i hver sin retning. Ombruk av kjemikalier kan bidra til begge. Dette innebærer at brukte kjemikalier fra én bedrift blir nyttige og rimeligere innsatsfaktorer i en annen virksomhet.

Normalen er at kjemikalier blir behandlet som avfall.

  • Brukt svovelsyre må nøytraliseres med lut før den kan slippes ut. Prosessen krever tid, og lut har en kostnad, men det er blitt en naturlig del av kostnadsbasen.
  • Fosforsyre i brukt til overflatebehandling av metall kan ha en høy håndteringskostnad etter bruk, men er budsjettert inn i prosessen.

Ombruk reduserer kostnader og arbeid

Hva om det oppstår økonomiske utfordringer? Uventede skiftninger i markedet kan redusere inntjeningen og tvinge frem innsparinger. Nye regler for utslipp kan medføre økte kostnader for avfallshåndtering av kjemikaliene.

Uansett årsak til behovet for å kutte kostnader, vil det være klokt å vurdere ombruk av kjemikalier for å slippe kostnader til prosessering og deponering. Det gjelder også for virksomheter med behov for rimeligere innsatsfaktorer: Ombruk betyr lavere pris på kjemikaliene sammenlignet med nytilvirkede produkter.

Kontakt oss om ombruk av kjemikalier

Slik fungerer gjenbruk av kjemikalier

Ombruk kalles også gjenbruk. I praksis innebærer dette at prosesserte kjemikalier har en restverdi som innsatsfaktor i andre virksomheters prosesser. Eksempler på vellykket ombruk er

  • omdisponering av fosforsyre til bruk i biologiske renseanlegg
  • ombruk av fortynnet svovelsyre til pH-regulering

Vi fikk forespørsel fra en bedrift om alternativer til en kostbar avfallshåndtering av fosforsyre. Noen vil hevde at dette er syre av forringet kvalitet, men restprodukter derfra viste seg velegnet til bruk i biologiske renseanlegg. De fungerer også til priming av skiferstein.

Ombruk av svovelsyre kan som nevnt være pH-regulering. Dette er jo kanskje den mest brukte kjemikalien, så mulighetene for alternative bruksområder er store.

 

Ombruk gir mer enn økonomisk effekt

De økonomiske gevinstene kan være store ved at bedriften kan unngå kostnader knyttet til produkter og prosesser for forsvarlig utslipp eller deponering. Selve deponeringskostnaden kan også strykes.

For bedrifter som kan benytte kjemikalier som har vært igjennom en prosess, betyr det som nevnt lavere innkjøpspris.

Effekten av ombruk strekker imidlertid seg langt utover den enkelte bedrift. Økonomiske besparelser, reduserte miljøbelastninger og bidrag til en mer sirkulær økonomi er alle aspekter som tjener det større samfunn. Med økende fokus på CO2-regnskap og bærekraftige forretningsmodeller, kan ombruk av kjemikalier spille en viktig rolle på veien mot slike mål.

Ombruk av kjemikalier krever «match-making» mellom bedrifter som har og bedrifter som trenger. Her kommer Solberg Industri inn i bildet med nettverk og kompetanse til å koble disse virksomhetene.

Ombruk: Klikk her for mer informasjon om mulighetene for din virksomhet