EN / NO

Bærekraft 2

Miljø og bærekraft

Bærekraft

De globale bærekraftutfordringene krever felles innsats fra næringsliv og myndigheter. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Solberg Industri AS vil bidra til å nå FNs globale mål for bærekraftig utvikling. Vår bærekraftstrategi fokuserer på tre mål:

  • Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  • Stoppe klimaendringene 

Solberg industri AS er en aktiv pådriver for å utvikle produkter og løsninger basert på gode bærekraftprinsipper, gjennom ombruk og sirkulære forretningsmodeller.

Klimamål

 

Åpenhetsloven

Solberg Industri AS følger åpenhetsloven. Den pålegger større virksomheter å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

Her finner du flere detaljer.

 


Grønt punkt 

Solberg industri AS er medlem i Grønt punkt Norge, og det forplikter til å ta miljøansvar. Vi betaler for at brukt emballasje samles inn og resirkuleres.

Gjennom dette systemet gjenvinnes betydelige mengder materiale fra emballasje hvert år. Det sparer energi og bidrar til å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn.

gjenvinning


Kvalitetssikring 

Vi jobber målrettet for å levere produkter og tjenester som møter kundens forventninger.

For å sikre kontinuerlig forbedring og målrettet fokus, har vi ISO-sertifisert våre systemer på kvalitet og miljø:

NS-EN ISO 9001:2015 (Ledelsessystemer for kvalitet)

NS-EN ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø) 

 

Sirkulærøkonomi

Gjenbruk av kjemikalier

Brukte kjemikalier kan vise seg å gi store økonomiske og økologiske gevinster. Tradisjonelt blir slike stoffer deponert i etterkant av produksjonsprosessen.

Ved å utnytte brukte kjemikalier på nye måter, blir de en ressurs i stedet for en utgiftspost i budsjettet.

I tråd med FNs bærekraftmål har Solberg Industri de siste 20 årene bygget kompetanse på gjenbruk av kjemikalier.

Bærekraftmål nr. 12 «Bærekraftig forbruk og produksjon» handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Hensikten er å oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier gjennom hele deres livssyklus.

Avfallsmengden skal reduseres, gjennom forbud, reduksjon og ombruk.

Ved å tenke nytt og innovativt, medvirker vi til at brukte kjemikalier kan gjøre nytte for seg enda en gang. Dette handler om sirkulærøkonomi, hvor vi sørger for at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

På den måten kan uønskede kostnader og merarbeid bli til en inntektskilde ved at en annen produsent benytter dine brukte kjemikalier i sin produksjon. Og denne produsenten kan oppleve reduserte kostnader gjennom tilgangen til dette råstoffet.

Solberg Industri AS er en av pionerene i Norge på gjenbruk av kjemikalier. Her er to eksempler på prosjekter med høy suksessfaktor.

Utfordringen: Gjenbruk av 600 tonn fosforsyre

Bedriften er spesialist på å fremstille aluminiumfolie til kondensatorer gjennom en komplisert kjemisk teknisk prosess. I produksjonen anvendes store mengder kostbar 75% fosforsyre, noe som årlig resulterte i nesten 600 tonn med 50% brukt fosforsyre.

Dette var klassifisert som spesialavfall og ble deponert på NOAH Langøya. For bedriften var dette en tung kostnad.

Solberg Industri AS så muligheter og engasjerte seg i problemet. Vi forhandlet først med Miljødirektoratet for å få avfallet klassifisert som et produkt. Med vår markedskunnskap klarte vi å finne kunder som kunne bruke 50% fosforsyre.

For bedriften betyr det årlig sparte millionbeløp og virksomheten pågår ennå etter 20 års drift.


Utfordringen: Gjenbruk av 5500 tonn svovelsyre

Bedriften benytter store mengder svovelsyre 96% i en tørkeprosess. Det resulterer i 5500 tonn brukt svovelsyre 77%. Svovelsyren ble nøytralisert med natronlut og deretter sluppet til sjø. Dette er en meget kostbar prosess, med tap av store mengder svovelsyre og natronlut.

Det normale markedsproduktet for svovelsyre er 96%, et lite korrosivt produkt. Utfordringen når konsentrasjonen synker til 77%, er at syren blir meget korrosiv og «spiser» syrefast stål. Syren er dermed meget vanskelig og kostbar å håndtere.

I dette tilfelle benyttet Solberg Industri AS sin markedskunnskap og fant en kunde som så store fordeler ved å benytte en noe svakere syre i sin produksjon. Begge bedriftene sparer nå store årlige summer ved å utnytte mulighetene som ligger i å forlenge bruken av svovelsyren.