EN / NO

Faremerking av kjemikalier i virksomheten

Ulike farepktogrammer på en rekke med kjemibeholdere i ulike farger.

Har du ansvaret for å anskaffe kjemikalier til virksomheten, er det et minimum av faresymboler du bør kjenne til. Mangelfull eller feil merking kan gå utover kolleger, deg selv, omgivelsene og miljøet. Her forklarer vi de viktigste symbolene.

Det er alltid enklere å forebygge hendelser enn å behandle eller rette opp skader i etterkant. Derfor er emballasje for kjemikalier alltid merket med faresymboler. De angir hvilken effekt innholdet kan ha på personer og miljø.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.

Faremerking kan forebygge kjemikalieulykker

Sammen med sikkerhetsdatabladet, utgjør faremerkingen dokumentasjon som reduserer risikoen for uhell eller ulykker.

Fagbetegnelsen er farepiktogrammer. Alle produkter som er klassifisert som farlig, skal merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare i form av slike farepiktogrammer.

Grunnlaget for denne merkingen finner vi i CLP-regelverket. Det tar for seg klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Regelverket berører alle virksomheter som produserer, importerer, selger eller bruker farlige kjemikalier. Formelt er det regulert i Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Så du denne? Import av kjemikalier 

Relevante farepiktogrammer for kjemikalier

En viktig forutsetning er at du kjenner til betydningen av faresymbolene - enten du anskaffer eller benytter kjemikalier på arbeidsplassen.

Her er en oversikt over noen relevante symboler:

Helserisiko

Piktogram Helserisiko

 • Kan forårsake irritasjon av luftveiene
 • Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
 • Kan forårsake en allergisk hudreaksjon
 • Gir alvorlig øyeirritasjon
 • Forårsaker hudirritasjon
 • Farlig ved svelging
 • Farlig ved hudkontakt
 • Farlig ved innånding

 

Miljøfare

Piktogram Miljøfare

 • Giftig eller meget giftig med langvarige virkninger for vannlevende organismer

 

Akutt giftig/toksisitet

Piktogram Akutt giftig

 • Farlig ved svelging
 • Dødelig for hudkontakt
 • Farlig for innånding
 • Giftig ved svelging
 • Giftig ved hudkontakt
 • Giftig ved innånding

 

Etsende

Piktogram Etsende

 • Kan gi alvorlige etseskader på huden og øyeskader
 • Kan etse metaller

Kilde: Eco Online

Informasjon fra kjemikalieleverandøren

Hvis du er usikker på merkingen av kjemikaliene dere bruker i virksomheten, er leverandøren en trygg sparringspartner. En god leverandør har kunnskap og kompetanse på dette området.

NB: Husk at et slikt piktogram gir en pekepinn om ulike skadevirkninger.

Detaljene om hvert enkelt kjemikalie finner du i sikkerhetsdatabladet. Dette dokumentet er unikt for hver enkelt blanding eller sammensetning. Du finner sikkerhetsdatablader for våre kjemikalier på vår hjemmeside.

Mer om dette og andre nyttige temaer rundt kjemikalier kan du lese i denne veilederen:

Last ned:

Veileder for anskaffelse av kjemikalier