EN / NO

Sikkerhetsdatablad for kjemikalier gir kritisk informasjon om vern, førstehjelp og håndtering og bør studeres før det skjer uhell eller skade.

Les sikkerhetsdatabladet før kjemikalier fører til skader og uhell

Hva gjør du hvis noen får etseskader av natronlut eller andre kjemikalier? Mange sjekker ikke farer og vernetiltak før det skjer en skade eller et utslipp. Her gir sikkerhetsdatabladet viktig informasjon, og det er kritisk at alle som håndterer kjemikalier gjør seg kjent med dokumentet før uhellet er ute. Leser du SDB først, reduserer du også risikoen for uhell.

 

Kjemikaliene du anskaffer til bedriften skal i første rekke ha en funksjon. Samtidig må du være klar over at kjemikalier utgjør et bredt spekter av stoffer som skal håndteres på ulike måter, både for at de skal fungere optimalt og være trygge å bruke.

Her kan du laste ned vår veileder om anskaffelse og håndtering av kjemikalier i din virksomhet.CTA

Bedre kunnskap før kjøp av kjemikalier

Sikkerhetsdatabladet til hver kjemikalie inneholder nettopp informasjon om slike forhold. Hvis du gjør deg kjent med dette når du planlegger anskaffelsen, er du bedre forberedt til å håndtere kjemikalien på riktig måte.

Aktuelle temaer er:

 • fysiske egenskaper

 • lagringsforhold

 • håndtering av søl og hendelser

 • vernetiltak og førstehjelp

Med grunnleggende kunnskap om kjemikaliene du bruker i jobben, vil du få et større utbytte av dem, redusere faren for uhell og skader og samtidig redusere risikoen for slike hendelser.

Les også: Krav til lagring av kjemikalier

 

Dette bør du lese i sikkerhetsdatabladet

Et sikkerhetsdatablad kan virke uoversiktlig og komplisert. Egentlig er det bare veldig strukturert. Alle sikkerhetsdatablader er bygget opp på samme måte, og det går greit å finne relevant informasjon når du vet hva du skal se etter.

Er du den personen som kommer i kontakt med kjemikalier på din arbeidsplass, kan det være et tips å lese følgende avsnitt:

4. Beskrivelse av førstehjelpstiltak og de viktigste symptomene og virkningene
5. Brannslukkingstiltak inkludert slukkemiddel, særlige farer og råd til brannmannskaper
6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

 

Her finner du viktig informasjon om tiltak hvis uhellet er ute, men dette er ting bedriften bør være klar over og forberedt på før noe skjer. Igjen: Da reduserer du sannsynligheten for hendelser, samtidig som du har innsikt i hva som skal gjøres. Så slipper du å handle halvt i panikk hvis det skjer uhell.

På samme måte kan du gjøre deg kjent med avsnittene:

7. Håndtering og lagring
8. Eksponeringskontroll og personbeskyttelse
9. Fysiske og kjemiske egenskaper.

Her finner du kritisk informasjon om blant annet verneutstyr, anbefalt emballasje og temperaturforhold. Mangelfull bruk av verneutstyr kan føre til personskade. Frysepunktet kan være langt over nullpunktet og føre til at kjemikalier blir ødelagt.

Nyttig lesing: Riktig emballasje til kjemikalier

 

Forebyggende informasjon i sikkerhetsdatabladet

Vi kan se på sikkerhetsdatabladet for natronlut som et konkret eksempel. Her kan du lese at stoffet er sterkt etsende, så verneutstyr er nødvendig. Men det er ikke vilkårlig hva slags utstyr du velger. I avsnitt 8.2 om eksponeringskontroll står det angitt de ulike materialene som beskyttelseshanskene må være laget av:

 • naturgummi (lateks)

 • nitrilgummi.

 • vitongummi (fluorgummi).

 • CR (polykloropren, kloroprengummi)

 • polyvinylklorid (PVC)

 • butylgummi

Konsekvensene beskrives ikke her, men dette betyr at natronluten kan trenge gjennom andre materialer og påføre brukeren alvorlige etseskader i huden.

Sikkerhetsdatabladet gir informasjon om miljøkonsekvenser ved utslipp. Også her er det viktig å få forebyggende kunnskap, slik at eventuelle utslipp blir håndtert raskt og riktig.

Så du denne? Derfor bør ikke bedriften transportere kjemikaliene selv

 

Sikkerhetsdatabladet er et nødvendig verktøy

I sum er sikkerhetsdatabladet et nyttig og nødvendig verktøy. Det gir informasjonen du trenger hvis det skjer et uhell, forskjellige navn som kjemikalien kan ha, leverandør og det andre vi har nevnt ovenfor.

Sikkerhetsdatabladet gir bedre hjelp hvis du setter deg inn i egenskaper og håndtering allerede når du planlegger anskaffelsen. Da ligger ting bedre til rette for å forebygge ulykker og forhindre at kjemikaliene blir ødelagt.

Og: Sikkerhetsdatabladene er mindre kompliserte å sette seg inn i enn du kanskje tror.

Du finner sikkerhetsdatablader for en rekke kjemikalier på vår hjemmeside. Og hos EcoOnline kan du søke opp alle slike dokumenter.

Mer om dette og en rekke andre nyttige poenger om kjemikalier kan du lese i denne veilederen:

Last ned: Veileder for anskaffelse av kjemikalier